Kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron firmalarda çalışan işçilerin kıdem tazminatlarına ilişkin yeni yönetmelik düzenlemesi yapıldı. Mahkeme kararları ile kazanılmış hakların idari olarak düzenlediği yönetmelikte,  yapılan ihaleler kapsamında, alt işverenlerce çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesinde hizmet sürelerinin nasıl hesaplanacağına yer veriliyor.

SAVUNMA HAREKETİ.ORG-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan, Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik, 11 Eylül 2014’ten geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle,  yapılan ihaleler kapsamında, alt işverenlerce çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesinde hizmet sürelerinin hesaplanması, alt işverenle alt işveren işçisinden istenecek belgeler, merkezi yönetim kapsamı dışındaki kamu, kurum veya kuruluşları arasındaki hizmet sürelerine tekabül eden tutarların tahsil ve ödeme işlemleriyle ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor.

Taşeron Değişse de Fark Etmeyecek

Aynı kamu kurum veya kuruluşunda çalışanlar için alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın, aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışan işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, bu işyerlerinde yapılan ihaleler kapsamında geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit edilecek. Son alt işverenleriyle yapılmış iş sözleşmeleri, kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona eren işçilerin tespit edilen sürelere ilişkin kıdem tazminatları, ilgili kamu kurum veya kuruluşunca ödenecek.

Farklı kamu kurum veya kuruluşunda çalışanlar için ise aynı alt işverence ve aynı iş sözleşmesine tabi olarak, farklı kamu kurum veya kuruluşlarında çalıştırılan işçilerin, kıdem tazminatına esas hizmet süreleri farklı kamu, kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak tespit edilecek. Bu işçilerden son alt işvereniyle yapılmış iş sözleşmeleri, kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona erenlerin, tespit edilen sürelere ilişkin kıdem tazminatları, çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşunca ödenecek.

Toplam Hizmet Süresine Göre Hesaplama Yapılacak

Alt işverenle yapmış olduğu iş sözleşmesi sona ermeyen ve alt işverence, kanun kapsamında bulunan idarelere ait işyerleri dışında, bir işyerinde çalıştırılmaya devam olunanlardan iş sözleşmesi kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona eren işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, aynı veya farklı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak belirlenecek. Bu işçilerden son alt işverenleriyle yapılmış iş sözleşmeleri, kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona ermiş olanların tespit edilen sürelere ilişkin kıdem tazminatları, çalıştırıldıkları son kamu kurum veya kuruluşunca kendi işyerindeki en son ücretinin yılları itibarıyla asgari ücret artış oranları dikkate alınarak güncellenmiş miktarı üzerinden hesaplanarak ödenecek.

İşçinin Hesabına Yatacak

Kamu, kurum veya kuruluşlarınca yapılacak kıdem tazminatı ödemeleri, doğrudan işçinin banka hesabına yapılacak. Hesaplanan kıdem tazminatı tutarı, işyerlerinde kıdem tazminatıyla ilgili açılacak bütçe tertibinden, hizmet alımı gider kaleminden, ödeneğin yetip yetmediğine bakılmaksızın doğrudan işçinin banka hesabına ödenecek. Farklı kamu, kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden kıdem tazminatı ödenmesi halinde ise kıdem tazminatı ödemesini gerçekleştiren son kamu kurum veya kuruluşu, ödenen kıdem tazminatı tutarının diğer kamu kurum veya kuruluşlarında geçen hizmet süresine ilişkin kısmını ilgili kamu kurum veya kuruluşundan tahsil edecek.

SGK Kayıtları Yeterli Sayılacak

Kıdem tazminatına hak kazananlar için düzenlenen ödeme belgesine; işçinin yazılı talebi, harcama talimatı, hizmet cetveli ve kıdem tazminatının hesaplanmasını gösteren belge de eklenecek. Kıdem tazminatı talebinde bulunan ve iş sözleşmesi kıdem tazminatını hak edecek şekilde sona ermiş işçinin, kıdem tazminatına esas toplam süresi, yapılan ihaleler kapsamında çalışmasının bulunduğu kamu kurum veya kuruluşlarınca düzenlenmiş olan hizmet cetvelleri esas alınarak tespit edilecek. Hizmet cetvelinin kamu kurum veya kuruluşunca, herhangi bir nedenle düzenlenememesi halinde SGK kayıtları esas alınacak

10 Eylül’den Önce İşten Çıkarılanlar Yararlanamayacak

Kıdem tazminatının hesabında, daha önce kıdem tazminatı ödenmiş süreler dikkate alınmayacak, aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı ödenmeyecek. Ödemede, işçinin son çalıştığı kamu kurum veya kuruluşundaki en son ücretinin asgari ücret artış oranları dikkate alınarak güncellenmiş miktarı esas alınacak. Ayrıca kıdem tazminatı tutarının, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden aynı süreler dikkate alınarak hesaplanacak kıdem tazminatı tutarından daha düşük olması halinde, işçinin aradaki farkı işvereninden talep hakkı saklı olacak. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında istihdam edilen ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin kıdem tazminatlarının hesabında kamu kurum veya kuruluşlarında ilk işe başladıkları tarih esas alınacak. Tespit edilen hizmet süresine ilişkin kıdem tazminatı, 10 Eylül 2014 tarihli kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iş sözleşmesi feshedilmiş işçilere ödenmeyecek.

Mahkeme Kararlarıyla Elde Edilen Haklar Yönetmeliğe Yansıdı

Yönetmeliğe ilişkin SAVUNMA HAREKETİ.ORG’a değerlendirmelerde bulunan Avukat Cem Erkat, taşeron işçilerin mağduriyetinin mahkemelere taşındığını ifade ederek, “İşçilerin yıllardır mağdur olduğu taşeron sistemine dair yeni bir düzenleme, içeriğinde tarif edilen tazminata hak kazanma koşullarının tamamı, daha önce mahkemelerde verilen muvazaa tespiti kararlarına konu olmuş hususlardır” diye konuştu.

Yönetmeliğin daha öncesinden mahkeme kararlarıyla tanınan hakların idari bir düzenleme altına alınmış hali olduğunu kaydeden Erkat, yönetmeliğin asıl işveren konumunda olan kamu kurumlarının mahkemelerdeki “ihale ile verdiğimiz bir işte tazminat talebine muhatap değiliz” savunmalarının da gerçekçi olmadığının itirafı olduğunu kaydetti.

Yönetmelikle ile 11 Eylül 2014 tarihinden önce iş sözleşmeleri fesih edilen işçilerin kapsam dışı bırakıldığını hatırlatan Erkat, “bu işçilerin kapsam dışında bırakması özünde hakkın kısıtlanması niteliğindedir” diye konuştu. Bu durumda olan işçiler açısından yönetmeliğin önümüzdeki süreçte Danıştay’a taşınabileceğini ifade eden Erkat, yeni yargı uygulamalarıyla konuya açıklık getirilebileceğini vurguladı.

Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik’i aşağıdaki dosyalar bölümünden indirebilirsiniz.

[wpdm_package id=’1148′]