Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun tarihi sit alanlarında “kamu hizmet binaları” yapılmasına izin veren 271 sayılı İlke Kararı’nın yürütmesi durduruldu. Böylece Başbakanlık Hizmet Binası olarak inşasına başlanan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı’na devredilen ve kamuoyunda “Kaçak Saray” olarak adlandırılan yapının “kaçak” olduğu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararıyla tescillenmiş oldu.

SAVUNMA HAREKETİ.ORG-Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde koruma ilkelerini hiçe sayarak Başbakanlık Hizmet Binası olarak inşasına başlanan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı’na devredilen ve kamuoyunda “Kaçak Saray” olarak adlandırılan yapıyı “mevzuata uygun” hale getirmek amacıyla 18 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazete’de 271 sayılı İlke Kararı’nı yayımlamıştır. “Tarihi Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları”na ilişkin bu ilke kararı ile tarihi sit alanlarında kamu hizmet binaları yapılmasına imkan tanınmıştı. Konuya ilişkin TMMOB Mimarlar Odası tarafından açılan davaya Kültür ve Turizm Bakanlığı yanında Başbakanlık da müdahil olmuştu. Başbakanlık, “Başbakanlık hizmet binası inşaatına ilişkin proje, Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20/03/2014 tarihli ve 1372 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur. Söz konusu Kurul kararı, iş bu davaya konu 271 sayılı ilke kararına dayanılarak alınmış bir karardır. Dolayısıyla, 271 sayılı ilke kararının iptali talebiyle açılmış olan işbu davada verilecek karar Başbakanlığı doğrudan ilgilendirmektedir” gerekçesiyle müdahil olmak istemişti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararında tarihi sit alanlarının doğal yapısıyla birlikte korunması gerektiğine dikkat çekilerek,  bu alanlarda bitki örtüsüne, topoğrafik yapıya, silüet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik inşai ve fiziki müdahale yasağı getirildiği vurgulandı. Oy birliği ile alınan kararda şöyle denildi:

“Dava konusu düzenleme ile, tarihi sit alanlarındaki bitki örtüsünü, topografik yapıyı, silüet etkisini korumaya yönelik olarak getirilen inşai ve fiziki uygulama yasağının istisnası kapsamına alt yapı uygulamalarının dışında kamu hizmet binalarının da dahil edildiği görülmekte olup, kamu hizmet binalarının, tarihi sit alanlarında meydana getireceği bitki örtüsünü, topografik yapıyı, silüet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik sonuçlarının koruma kapsamından çıkarılmış olmasının 2863 sayılı Kanunda öngörülen koruma esaslarına 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 10. ve 14. madde hükümlerine aykırı olduğu açıktır.”

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararı ile Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun İlke Kararı’nın yürütmesini durduruldu. Böylece, bölgede inşaata imkan veren imar planları, projeyi onaylayan Koruma Kurulu kararları ve düzenlenen yapı ruhsatları hukuken geçersiz hale geldi.

Oybirliği ile alınan karar, bugün Cumhurbaşkanlığı binası olarak kullanılan ve kamuoyunda Kaçak Saray olarak bilenen binayı yasalaştırmak için yapılan tüm girişimler ve kararlar geçersiz hale geldi.

Konuya ilişkin kararı aşağıdaki bölümünden bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

[wpdm_package id=’1704′]