Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından açılan davada, Balgat Adliye binasının 1/5000 ölçekli nazım imar planında değişikliği onaylayan Ankara Büyükşehir Belediyesi kararı, Ankara 15. İdare Mahkemesince iptal edildi.

Şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılan Büyükşehir Belediyesi kararıyla ilgili alınan bilirkişi raporunda; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine aykırı yapılan planlamanın özel mülk sahibine çevresindeki diğer parsellere nazaran ayrıcalıklı yapılaşma hakkı tanıyacağı, sıkışık dokuda havalanma ve güneşlenme imkanını azaltıp sağlıksız bir mekan oluşturacağı, ayrıca plan değişikliğinin trafik hacmine etkilerinin de irdelenmeden plan değişikliği gerçekleştirildiği vurgusu yapıldı.

ANKARA 15. İDARE MAHKEMESİNİN SÖZ KONUSU KARARI ŞU ŞEKİLDE;